en

Ügyféltájékoztató

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön természetes személy vagy egyéni vállalkozó, úgy személyes adatait a MádiLáncos Studio Kft. (a továbbiakban: Társaság) adatkezelőként a törvényi előírások és saját Adatvédelmi szabályzata alapján az alábbiak szerint kezeli:
 
adatkezelés célja: az ügyfelekkel történő szerződéskötés, megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás
kezelt adatok köre: az ügyfél szerződéskötéshez szükséges adatai, kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása és jogszabályi felhatalmazás (Sztv.)
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 évig
adattárolás módja: elektronikus, szerződések esetében papíralapon
 
A felvett ügyféladatok a Társaság ügyféladatbázisába kerülnek, amely adatbázisba minden releváns adat bekerül az ügyféllel kapcsolatban. Az adatbázisba az ügyféllel kapcsolatba kerülő munkatárs viszi fel az ügyféladatokat. Az adatbázishoz a Társaságon belül több munkatárs is hozzáfér, de csak egy meghatározott kör, akinek a munkaköréből adódóan ez szükséges.
 
A szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok érkezhetnek szóban, elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon. Az illetékes munkatárshoz közvetlenül érkezik be a panasz és az illetékes ügyintéző fogadja és kezeli a panaszokat. A honlapon megadott központi e-mail címre is lehet küldeni a panaszokat (info@madilancos.hu), ezen panaszok is az illetékes osztályhoz kerülnek. Az adatkezelés az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél-adatkezelés.
 
adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása
kezelt adatok köre: az ügyfél neve; lakcíme, levelezési címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, az ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfél aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C. §-ban meghatározott jogalappal
adattárolás határideje: a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi [Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)]
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaságnak címzett megkeresésével (1011 Budapest, Fő utca 10., 1. lph. I. emelet 1., elektronikus úton info@madilancos.hu).
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu